00004 ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B