00172 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B