00534 ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B