00763 ΠΕΤΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B