00831 ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B