01452 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B