01452 ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B