01457 ΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B