02034 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B