02051 ΧΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B