02056 ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B