02890 ΛΥΚΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B