02935 ΔΕΛΑΒΕΚΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B