02935 ΔΕΛΑΒΕΚΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B