03419 ΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B