03462 ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B