05709 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B