06659 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B