08402 ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B