11585 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B