12631 ΒΛΟΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B