13464 ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B