13465 ΓΙΔΑΡΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B