13473 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B