13560 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B