13701 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B