14196 ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B