14378 ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B