14558 ΤΥΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B