15123 ΡΟΥΣΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B