15411 ΦΡΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B