15427 ΡΙΚΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B