15431 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΤΩ - Πληρωμή για 2024A και 2024B