15642 ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B