15922 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B