16411 ΔΙΑΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B