16885 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B