16972 ΠΑΠΑΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B