17071 ΤΣΑΓΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B