17286 ΒΟΡΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B