17331 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B