17470 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B