17547 ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B