17555 ΧΑΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B