18395 ΚΟΥΤΖΑΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B