19063 ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B