20175 ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B