20824 ΜΑΝΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B