20853 ΒΕΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B