22300 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B