22803 ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B