22804 ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B